En visjon for Strand

I Bibelen brukes ofte bilder eller lignelser for å forklare og illustrere dypere sannheter. Litt på samme vis har vi nedenfor brukt retningsordene «opp», «inn» og «ut» for å belyse sider ved kristenlivet vi ønsker å ha fokus på.

Relasjon: Opp

«Opp» er forholdet til Gud Far, Jesus Kristus og Den hellige Ånd. Relasjonen til Den treenige Gud er sentrum for alt. Vi drømmer om at hvert menneske skal få leve i en nær og trygg relasjon til Gud, trygt forankret i frelsen ved Jesus Kristus.

Guds ønske for menneskene er at vi skal elske ham tilbake. Vi drømmer om å samles for å tilbe ham og  takke ham for hans kjærlighet og nåde.
Photo by Rachel Strong on Unsplash

Relasjon: Inn

«Inn» er relasjoner som gir næring og vekst i kristenlivet gjennom trosfellesskap. Guds ord er kilden til tro og liv. Vi drømmer om at hvert menneske skal leve med ordet alle dager.

Guds løfte til menigheten er at han vil være midt iblant de som samles om hans navn. Vi ønsker å delta og bygge relasjoner som søsken i troen. Vi drømmer om at vi hjelper hverandre til å finne trivsel og tilhørighet både i små grupper og i det store fellesskapet, som i en familie, der vi får bruke våre gaver og talenter som Gud har lagt ned i hver enkelt.

Relasjon: Ut

«Ut» er relasjoner til medmennesker. Mennesket er skapt av Gud i hans bilde som frie, skapende individer, og ubeskrivelig høyt elsket av ham.

Guds oppdrag til menigheten er at vi skal tjene våre medmennesker. Vi drømmer om at hvert menneske skal vernes, elskes og heies frem.

Det evige liv er den største gave et menneske kan få. Vi drømmer om at ingen mennesker skal gå tapt, men få nåde og evig fremtid i Guds herlighet gjennom troen på Jesus Kristus.

Guds oppdrag til menigheten er vi skal være hans vitner om håpet om evig liv, og hjelpe andre mennesker til å følge Jesus som hans disipler. Vi drømmer om at mennesker skal søke en dypere mening med livet, og finne svaret hos Jesus Kristus.
Photo by Luana Azevedo on Unsplash